Questions? 040 213 63 60 info@jouwnotaris.nl

Appartementsrecht

Maak je woonwens waar met een splitsingsakte

Het is steeds meer van deze tijd. Kinderen die samen met hun ouders in één huis gaan wonen. Zodat opa en oma makkelijker op de kleinkinderen kunnen passen. Of om mantelzorg beter mogelijk te maken. Of gewoon… omdat je als familie zoveel mogelijk tijd samen wilt zijn. Samen een groot huis kopen en splitsen in twee aparte wooneenheden regel je met een splitsingsakte.

Splitsingsakte van jouw notaris

Bij het samen aankopen en splitsen van een groot huis, komt vaak meer kijken dan bij een ‘gewone’ overdracht van een huis of perceel. Vaak is de woning of het perceel niet helemaal perfect te splitsen en moeten er gebruiksafspraken ‘erfdienstbaarheden‘ worden gemaakt. Bijvoorbeeld over een voetpad of gezamenlijke toegang. Deze afspraken legt jouw notaris vast in een notariële akte. Ook als je eigenaar bent van een pand waar je meerdere appartementen of bedrijfsruimtes van wilt maken, kun je kiezen voor ‘splitsen’. De afzonderlijke eenheden noemen we dan appartementsrecht.

Jouw leven. Jouw woonwensen. Jouw notaris.

Bij jouw notaris staat jouw persoonlijke verhaal centraal. De notaris luistert, stelt vragen, maakt duidelijk en bespreekt uitgebreid de mogelijkheden van een splitsingsakte of het splitsen van je onroerend goed in appartementsrechten met jou. Jouw wensen zijn uitgangspunt. En wil je meer weten over het aanvragen van een splitsingsvergunning? Wij helpen je graag verder.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notarisvoor het opstellen van een splitsingsakte? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Wij kiezen voor een splitsingsakte van jouw notaris

  • Jouw notaris geeft ons uitgebreid advies over de voor- en nadelen van een splitsing
  • Alle afspraken over onze gesplitste woning staan gedetailleerd op papier
  • Samen met de notaris bespreken we wat er nodig is om de onze gezamenlijke woonwens goed te regelen: een hypotheekakte, splitsingsakte en aanpassing van ons testament

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Property division deed

Make your housing wishes come true with a property division deed

It’s becoming a more regular thing. Children who live in the same house as their parents. So that grandma and grandpa can watch the kids more easily. Or to help the grandparents in their everyday activities. Or just… because you want to spend as much time as a family as possible. Buying a large house together and splitting it into two separate living units is arranged with a property division deed.

Property division deed by your notary

Buying a large house together and splitting it is usually a bit more complicated than a ‘normal’ transfer of a house or piece of land. Usually, you can’t perfectly split the house or land, and agreements have to be made about their use. These are called easements. For instance: right of way or shared access. These agreements are recorded in a notarial deed. Even if you’re the owner of a property and wish to turn it into several apartments or offices, you can choose to ‘split’ it. This is then called joint ownership.

Your life. Your living wishes. Your notary.

At your notary, your personal story is key. Your notary listens, asks questions, clarifies, and discusses in depth the options of a property division deed or splitting your real estate into joint ownerships with you. Your wishes are our starting point. And would you like to know more about applying for a division permit? We are happy to help.

Would you also like to make an appointment with your notary to set up a division of property deed? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

We choose a property division act by your notary

  • Your notary gives comprehensive advice on the (dis)advantages of splitting
  • All agreements with our divided house are recorded in detail
  • Together with the notary, we discuss what we need to do to arrange our shared housing wishes: a mortgage deed, division of property deed and adjustments to our will

SHARE THIS 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 4
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”5″ _address=”5″ /][: _i=”10″ _address=”10″ /]