Questions? 040 213 63 60 info@jouwnotaris.nl

Aannemingsovereenkomst

Aannemingsovereenkomst schept duidelijkheid

Het kopen van een nieuwbouwwoning is spannend en erg intensief. Om er zeker van te zijn dat een aantal zaken goed geregeld wordt, kun je je afspraken met de aannemer het beste vastleggen in een koop- en aannemingsovereenkomst. Vaak wordt de aannemingsovereenkomst opgesteld door een aangewezen projectnotaris die gekoppeld is aan het nieuwbouwproject.

Aannemingsovereenkomst van jouw notaris

Jouw notaris heeft de nodige ervaring als projectnotaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst leggen we de rechten en plichten van de koper én van de aannemer vast. Denk hierbij aan het tijdstip van de eigendomsoverdracht van de grond en het huis. Of aan de grootte van de waarborgsom en de manier van betaling. In een aannemingsovereenkomst kun je als koper ook ontbindende voorwaarden laten opnemen, voor het geval je de financiering niet rond krijgt. Prettige gedachte, vind je niet?

Jouw leven. Jouw nieuwbouwhuis. Jouw notaris.

Bij jouw notaris staat jouw persoonlijke verhaal centraal. Jouw notaris luistert, stelt vragen en maakt duidelijk. Als projectnotaris stellen we een eerlijke, onafhankelijke aannemingsovereenkomst op waar zowel de koper als de aannemer voordeel van heeft.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor het opstellen van een aannemingsovereenkomst? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Wij kiezen voor een aannemingsovereenkomst van jouw notaris

  • Alle afspraken tussen de aannemer en ons staan zwart op wit
  • Jouw notaris geeft ons advies over welke ontbindende voorwaarden we kunnen opnemen
  • De notaris is neutraal en behartigt de belangen van ons allebei

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Building contract

Building contract creates clarity

Buying a completely new home is exciting and very intensive. In order to be sure a number of things are arranged properly, it’s best to record your agreements with the contractor in a purchase and building contract. This building contract is often drafted by an appointed project notary attached to the construction project.

Building contract by your notary

Your notary has the necessary experience as a project notary. In the purchase and building contract, we record the rights and obligations of the buyer as well as the contractor. Think for instance of the moment of conveyance of the land and the house. Or the size of the deposit and the payment method. In a building contract, you can have cancellation clauses recorded, in case you fail to get financing for the house. Comforting thought, wouldn’t you agree?

Your life. Your new home. Your notary.

At your notary, your personal story is key. Your notary listens, asks questions and clarifies. As a project notary, we create an honest, independent building contract that is good for both the buyer and the contractor.

Would you also like to make an appointment with your notary to draft a building contract? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

We choose a building contract by your notary

  • All agreements between us and the notary are in black and white
  • Your notary gives us advice about which cancellation clauses we can record
  • The notary is neutral and acts in the interest of the both of us

SHARE THIS 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

[:nl _i=”0″ _address=”8.0.0.0″ /][:en _i=”1″ _address=”8.0.0.1″ /][: _i=”2″ _address=”8.0.0.2″ /]